(beta 公測版本)

「可能」

解釋 #1
讀音: ho2 nang4
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 有機會,但又未至於係一定發生
(英文) may; maybe; probably
例句:
(粵) 佢可能會去外國讀書。 (keoi5 ho2 nang4 heoi3 ngoi6 gwok3 duk6 syu1.)
(英) He/She may go abroad for further studies.
(粵) 今日好可能會嚟唔到。 (gam1 jat6 hou2 ho2 nang4 wui5 lai4 m4 dou2.)
(英) It's very likely that I can't come today.
(粵) 個天黑晒,可能會落雨喎。 (go3 tin1 hak1 saai3, ho2 nang4 wui5 lok6 jyu5 wo3.)
(英) The sky is so dark that it's probably gonna rain.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0