(beta 公測版本)

查字典

一個二個 你哋佢哋全部人;指自己以外嘅人(有時指事物),帶有不滿嘅意思
睇;望
睹物思人 睇見一啲嘢,聯想起相關嘅一個人
超市 超級市場嘅簡稱(量詞:間)
超級 水準好高、程度好強,超越一般嘅級數
悲劇 結局悲慘嘅電影、戲劇(量詞:齣/套)
鏹水 硫酸、鹽酸、硝酸呢啲強酸嘅俗稱
辨別對象之間嘅差別
比重 一個部分喺佢隸屬嘅整體之中所佔嘅份量(量詞:個)
游水 喺水度利用特定嘅手腳動作,令自己移動
中學 提供中等教育、緊接小學程度嘅學校;中一嘅入學年齡通常係十二歲左右。香港嘅中學要讀六年,喺最後一年考文憑試,以成績決定可唔可以升讀大學。(量詞:間/所)
小學 提供初等教育嘅學校,一般畀六至十二歲嘅小朋友讀(量詞:間)
閒話家常 好隨便噉傾下計,内容通常圍繞啲生活上發生嘅瑣碎事
造價 製造、建築一樣嘢要用嘅價錢
鹹蝦燦 歐亞混血兒嘅貶稱,係好侮辱人嘅叫法(量詞:個)
前一頁 下一頁