(beta 公測版本)

查字典

天干嘅第八位,詳情見天干地支
波羅雞 / 菠蘿雞 歇後語:一味靠;形容專靠打關係佔人便宜嘅人。(量詞:隻)
尚未 仲未;仍然未
如期 按照預定日程、時間表
青衣 香港地區名;係位於荃灣對出嘅島,屬於葵青區
廚師 以煮嘢食為職業嘅人(量詞:個)
牙醫 治療牙齒口腔相關疾病嘅人(量詞:個)
十年唔耕,九年唔種 技術好耐冇用過,生疏晒
弒父 殺死自己嘅父親
西貢 香港地方名;係新界東部嘅區域,可以泛指成個半島,或者西貢市
胡志明市 城市名;係越南南部嘅主要城市,原名西貢
越戰 越南戰爭(1955年-1975年)嘅簡稱,發生喺共產主義國家支持嘅北越同反共產主義陣營支持嘅南越之間
新市鎮 經過計劃發展嘅新城市或大型社區(量詞:個)
將軍澳 香港地區名;位於西貢半島嘅西南部,係一個新市鎮
將軍 泛指軍隊嘅高層軍官、部隊嘅指揮官(量詞:位/個)
前一頁 下一頁