(beta 公測版本)

查字典

薄切切 (貶義)太
太太 老婆;喺婚姻入面女性嘅一方
警察 喺政府嘅執法人員,職責係維持治安,保護市民嘅安全(量詞:個)
攬炒 做出一啲損人不利己嘅行徑,等彼此一齊(死、輸、失敗);拉埋其他人同歸於盡
分工合作 將一件工作分畀唔同嘅人去做,期間唔同人保持溝通合作,希望可以以多人之力,有效率噉完成一件事
形容俾火燒到變黃黑、脆硬、變形,可能發出焦臭味
回鄉證 / 回鄉証 「港澳居民來往內地通行證」嘅俗稱,係俾定居喺香港、澳門嘅中國公民來往內地使用嘅通行證件(量詞:張)
惡性腫瘤;當腫瘤破開基底膜之後,就會有#擴散 嘅風險,而所有有擴散風險嘅腫瘤都可以稱為癌
插贓嫁禍 自己製造其他人犯罪嘅證據,特登
姓氏
咪高峰嘅簡稱;要將聲音錄低或者放大聲量嗰陣,用嚟收音嘅電子器材(量詞:支)
囉 / 囖 用嚟指出一樣嘢顯而易見,但係原先(或者聽嘅人)冇察覺到嘅資訊,通常同一句入面會有副詞「
中國朝代名。滿族嘅努爾哈赤,喺1616年成立#後金 之後,1636年改國名為清,並喺1644年入主中國,遷都北京,直到至1912年正式滅亡,由#中華民國 取替。
前一頁 下一頁