(beta 公測版本)

「國家」

解釋 #1
讀音: gwok3 gaa1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種政治單位,包含領土及喺度居住嘅人民;有一個行政管理機構負責管理領土,並且擁有對外同對內嘅主權;而當地人民通常會擁有同樣嘅文化同歷史(量詞:個)
(英文) country; nation; state
配詞 / 用法:
(粵) 亞洲國家 (aa3 zau1 gwok3 gaa1)
(英) Asian countries
(粵) 國家主權 (gwok3 gaa1 zyu2 kyun4)
(英) state sovereignty
(粵) 發展中國家 (faat3 zin2 zung1 gwok3 gaa1)
(英) developing country
例句:
(粵) 你知唔知全世界最細嘅國家係邊個? (nei5 zi1 m4 zi1 cyun4 sai3 gaai3 zeoi3 sai3 ge3 gwok3 gaa1 hai6 bin1 go3?)
(英) Do you know which is the smallest country in the world?
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0