(beta 公測版本)

查字典

飛機場 已經過發育年齡而胸部平坦嘅女性,略帶貶義
廣東話 香港、澳門等等地方嘅人對粵語嘅稱呼,通常專指港澳流通嘅廣府話、#廣州話;廣義可以指所有粵語,或者廣東地區用嘅所有語言
正餐 一日入面固定嘅早、午、晚三餐(相對於下午茶、宵夜呢啲零食)(量詞:餐/份)
午餐 下晝食嘅正餐(量詞:餐/份)
別字 同一個詞語裡面其中一隻字同音或者結構相似,但放喺詞語裡面唔啱嘅字(量詞:個)
俄羅斯 國家名;全名係俄羅斯聯邦,又稱俄國;位於歐亞大陸北部,橫跨歐亞兩大洲,係全球面積最大嘅國家,首都係莫斯科。國民多數信奉#東正教,主要語言係俄語。
喺遊說、請求、控訴入面成日用,放喺一個子句後面,而後面要有多個「」字句,形成一種條件性嘅邏輯關係,如果第二子句嘅要求達唔到,就即係第一子句講嘅嘢都唔再成立
表示對某件事有信心、肯定,強調句子真確
表示疑問,用嚟詢問原因
用嚟連接兩個名詞短語,表示從屬關係,指後者屬於前者,或者係前者一部份
浙江 地名;位於中國東部嘅省份,省會係杭州,簡稱「浙」
英國 國家名;位於歐洲嘅國家;全名係「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」,簡稱「聯合王國」或「不列顛」,中文通稱為英國...
知道
專注於一種或幾種癖好,冇乜異性緣,唔擅長社交,冇乜自信;通常帶貶義。源自日本網上討論區,利用諧音字去自嘲單身,後來藉《電車男》事件傳入華文圈時,就混合咗#宅 嘅含義落去。
有毒嘅嘢;含有會對身體有害嘅物質,如果唔及時醫治,可以導致死亡
前一頁 下一頁