(beta 公測版本)

「如果 / 如估」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 如果 jyu4 gwo2 , jyu4 gu2
  • 如估 jyu4 gu2
詞性: 連詞
解釋:
(廣東話) 表示假設情況,通常喺下一句會有「
(英文) if; in case of; in event of; usually used with the word zau6 in the following sentence
例句:
(粵) 如果落雨,賽事就會取消。 (jyu4 gwo2 lok6 jyu5, coi3 si6 zau6 wui5 ceoi2 siu1.)
(英) If it rains, the match will be cancelled.
(粵) 如果你唔去我就唔去喇。 (jyu4 gwo2 nei5 m4 heoi3 ngo5 zau6 m4 heoi3 laa3.)
(英) If you don't go then I am not going either.
近義: 近義: 嘅話
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0