(beta 公測版本)

「無論如何」

解釋 #1
讀音: mou4 leon6 jyu4 ho4
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 唔理發生咩事(都會做一件事)
(英文) at all events; whatever happens
例句:
(粵) 我無論如何都會去探一探佢睇下佢點。 (ngo5 mou4 leon6 jyu4 ho4 dou1 wui5 heoi3 taam3 jat1 taam3 keoi5 tai2 haa5 keoi5 dim2.)
(英) In any event, I will go to visit him and see how he's doing.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!