(beta 公測版本)

「十八區」

解釋 #1
讀音: sap6 baat3 keoi1
詞性: 名詞
標籤: 專名 香港
解釋:
(廣東話) 香港區議會嘅18個行政分區,包括位於香港島中西區灣仔區、東區南區九龍油尖旺區、深水埗區、九龍城區、黃大仙區、觀塘區,新界葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區、北區大埔區、沙田區、西貢區同埋離島
(英文) 18 Districts, political areas of Hong Kong
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0