(beta 公測版本)

「離島」

解釋 #1
讀音: lei4 dou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 遠離本土或者大陸嘅受管轄島嶼(量詞:個/片)
(英文) outlying island
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「離島」

解釋 #2
讀音: lei4 dou2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 專指離島區,係香港十八區之一,指香港境內遠離維多利亞港嘅島嶼,尤其指位於南同西南面,人口較多嘅幾個島嶼,例如南丫島長洲坪洲大嶼山等。
(英文) Islands District
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!