(beta 公測版本)

「區議會」

解釋 #1
讀音: keoi1 ji5 wui2
詞性: 名詞
標籤: 專名 香港
解釋:
(廣東話) 香港嘅行政分區(十八區)嘅諮議組織,每區一個,每屆任期四年,職能、權限好少,算唔上地區議會
(英文) District Council
配詞 / 用法:
(粵) 區議會選舉 (keoi1 ji5 wui2 syun2 geoi2)
(英) District Council elections
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0