(beta 公測版本)

「北區」

解釋 #1
讀音: bak1 keoi1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港十八區之一,位於新界東北,包括上水粉嶺沙頭角打鼓嶺四個區(上粉沙打),以及吉澳鴨洲呢兩個島;西面係元朗區,南面就係大埔
(英文) North District
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0