(beta 公測版本)

「將軍澳」

解釋 #1
讀音: zoeng1 gwan1 ou3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
 1. (廣東話) 香港地區名;位於西貢半島嘅西南部,係一個新市鎮
  (英文) Tseung Kwan O
  例句:
  (粵) 將軍澳入面有一個堆填區,所以空氣質素唔多好。 (zoeng1 gwan1 ou3 jap6 min6 jau5 jat1 go3 deoi1 tin4 keoi1, so2 jin5 hung1 hei3 zat1 sou3 m4 do1 hou2.)
  (英) There is a landfill in Tseung Kwan O, so the quality of air isn't very good.

 2. (廣東話) 上述新市鎮以南嘅海灣
  (英文) Junk Bay

版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0