(beta 公測版本)

「諗住」

解釋 #1
讀音: nam2 zyu6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 計劃咗或者想去做某啲嘢
(英文) to plan; to intend
例句:
(粵) 我哋諗住去燒嘢食,點知竟然落雨。 (ngo5 dei6 nam2 zyu6 heoi3 siu1 je5 sik6, dim2 zi1 ging2 jin4 lok6 jyu5.)
(英) We were about to go barbecue, but then it started to rain.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0