(beta 公測版本)

「衣」

解釋 #1
讀音: ji1
詞性: 語素
解釋:
(yue) ;以布料縫製而成,用嚟着上身,遮住身體嘅物件
(eng) clothing; clothes
配詞 / 用法:
(yue) 衣着 (ji1 zoek3)
(eng) attire
(yue) 衣不稱身 (ji1 bat1 cing3 san1)
(eng) clothes not fitting
近義: 近義:
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「衣」

解釋 #2
讀音: ji1
詞性: 名詞
解釋:
(yue) 用嚟覆蓋或者包住一樣嘢嘅薄膜 (量詞:件/層/浸)
(eng) coating; covering; especially a flimsy material
配詞 / 用法:
(yue) 糖衣 (tong4 ji1)
(eng) sugar coating
(yue) 花生衣 (faa1 sang1 ji1)
(eng) peanut skin
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「衣」

解釋 #3
讀音: ji3
詞性: 動詞
標籤: 文言
解釋:
(yue) 着上(衣物)
(eng) to wear
例句:
(yue) 富貴不歸故鄉,如衣錦夜行 (fu3 gwai3 bat1 gwai1 gu3 hoeng1, jyu4 ji3 gam2 je6 hang4.)
(eng) Not returning to one's hometown after getting rich, is like wearing luxurious clothes at night.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0