(beta 公測版本)

「衫」

解釋 #1
讀音: saam1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 著喺上身嘅衣物;有保暖、保護皮膚、遮住身體呢啲用途(量詞:件)
(英文) clothes; any garment worn on the upper body, like a shirt, a coat, a jacket, etc.
例句:
(粵) 佢啲衫多到成間房都放唔晒。 (keoi5 di1 saam1 do1 dou3 seng4 gaan1 fong2 dou1 fong3 m4 saai3.)
(英) She has so many clothes that her bedroom can't contain them all.
(粵) 件衫好靚喎! (gin6 saam1 hou2 leng3 wo3!)
(英) Nice shirt!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0