(beta 公測版本)

「衣服」

解釋 #1
讀音: ji1 fuk6
詞性: 名詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 以布料縫製而成,用嚟覆蓋身體嘅物件;粵語通常叫
(英文) clothing; clothes
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0