(beta 公測版本)

「深圳」

解釋 #1
讀音: sam1 zan3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;喺中國廣東省,位於香港嘅北面;又叫做鵬城
(英文) Shenzhen; Sham Chun
例句:
(粵) 放假一齊上深圳揼骨咯? (fong3 gaa3 jat1 cai4 soeng5 sam1 zan3 dap6 gwat1 lo4?)
(英) Let's go to Shenzhen to have massage together in the holiday!
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0