(beta 公測版本)

「東莞」

解釋 #1
讀音: dung1 gun2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;位於中國廣東中南部,喺廣州以南、深圳以北
(英文) Dongguan; Tungkun
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0