(beta 公測版本)

「油塘」

解釋 #1
讀音: jau4 tong4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港地區名;位於九龍東南部,鄰接東南面嘅鯉魚門,並且喺調景嶺嘅西南面
(英文) Yau Tong, Hong Kong
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0