(beta 公測版本)

「調景嶺」

解釋 #1
讀音: tiu4 ging2 leng5 , tiu4 geng2 leng5
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港地名;位於將軍澳南部,喺坑口嘅西南面,又喺油塘鯉魚門嘅東北面
(英文) Tiu Keng Leng
例句:
(粵) 調景嶺以前又叫做吊頸嶺。 (tiu4 ging2 leng5 ji5 cin4 jau6 giu3 zou6 diu3 geng2 leng5.)
(英) Tiu Keng Leng was called Hanging Ridge in the past.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0