(beta 公測版本)

「收皮」

解釋 #1
讀音: sau1 pei4
詞性: 語句
標籤: 粗俗
解釋:
(廣東話) 用嚟叫人收聲或退出
(英文) shut up, get lost, go away, etc.
例句:
(粵) 收皮啦! (sau1 pei4 laa1!)
(英) Shut up!
(粵) 你收皮啦! (nei5 sau1 pei4 laa1!)
(英) Shut up your mouth!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「收皮」

解釋 #2
讀音: sau1 pei4
詞性: 動詞
標籤: 粗俗
解釋:
 1. (廣東話) 指一日嘅活動完結
  (英文) to call it a day; (of an event) to finish
  例句:
  (粵) 噉今日收皮喇。 (gam2 gam1 jat6 sau1 pei4 laa3.)
  (英) Then I'll call it a day.

 2. (廣東話) 解決或者殺死對方
  (英文) to kill; to finish off
  例句:
  (粵) 我今日就嚟收你皮! (ngo5 gam1 jat6 zau6 jiu3 sau1 nei5 pei4!)
  (英) Today I come here to finish you off!

版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0