(beta 公測版本)

「計我話」

解釋 #1
讀音: gai3 ngo5 waa6
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 表示提出自己嘅意見
(英文) in my view
例句:
(粵) 個蛋糕太大個喇,計我話切開佢留返一半之後食啦。 (go3 daan6 gou3 taai3 daai6 go3 laa3, gai3 ngo5 waa6 cit3 hoi1 keoi5 lau4 faan1 jat1 bun3 zi1 hau6 sik6 laa1.)
(英) The cake is too large. Why not cut it and leave a half to eat later?
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0