(beta 公測版本)

「你哋」

解釋 #1
讀音: nei5 dei6
詞性: 代詞
解釋:
(廣東話) 第二人稱代詞;用嚟稱呼身處喺自己面前又或者同自己講緊嘢嘅眾數對象
(英文) you: second person plural
例句:
(粵) 你哋圍晒喺度做咩啊? (nei5 dei6 wai4 saai3 hai2 dou6 zou6 me1 aa3?)
(英) Why are you all crowded here?
近義: 近義: 你們
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0