(beta 公測版本)

cx嘅文章

作者:cx
日期:2018年8月15日

警告:此非迷信文,想驅鬼辟邪嘅人請按上一頁。

俾鬼壓,書面叫「鬼壓床」,有人會叫「夢魘」,相信未試過都會聽過。簡單嚟講,即係瞓瞓下覺,個人醒咗,但係全身郁唔到,想叫又叫唔到,好似俾「嘢」壓住咁, ...

更多