(beta 公測版本)

「會議」

解釋 #1
讀音: wui6 ji5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一班人正式咁聚埋一齊,去傾同決定一啲嘢,例如係生意、政策(量詞:個/次)
(英文) conference; meeting
近義: 近義:
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!