(beta 公測版本)

「開會」

解釋 #1
讀音: hoi1 wui2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 主持或者參加會議
(英文) to hold or attend a meeting
例句:
(粵) 唔好意思,佢開緊會,我請佢打返俾你吖! (m4 hou2 ji3 si3, keoi5 hoi1 gan2 wui2, ngo5 ceng2 keoi5 daa2 faan1 bei2 nei5 aa1!)
(英) I'm afraid she's in a meeting. I'll ask her to call you back.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0