(beta 公測版本)

「埃及」

解釋 #1
讀音: oi1 kap6 , aai1 kap6
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名,國境跨越亞洲同非洲,四大文明古國之一
(英文) Egypt
例句:
(粵) 埃及嘅首都係開羅。 (oi1 kap6 ge3 sau2 dou1 hai6 hoi1 lo4. / aai1 kap6 ge3 sau2 dou1 hai6 hoi1 lo4.)
(英) Egypt's capital is Cairo.
版權:非商業開放資料授權協議 1.0