(beta 公測版本)

「亞洲」

解釋 #1
讀音: aa3 zau1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 七大洲之一,係面積最大,人口最多嘅一個洲
(英文) Asia
例句:
(粵) 亞洲有好多個國家,中國係其中一個。 (aa3 zau1 jau5 hou2 do1 go3 gwok3 gaa1, zung1 gwok3 hai6 kei4 zung1 jat1 go3.)
(英) There are many countries in Asia. China is one of them.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0