(beta 公測版本)

「非洲」

解釋 #1
讀音: fei1 zau1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 地球七大洲之一;位於歐洲南面,亞洲西面,跨越赤道,面積係七大洲入面第二大。世界上最古老嘅人類化石係喺非洲發現嘅,所以有人認為人類嘅祖先嚟自非洲。
(英文) Africa
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0