(beta 公測版本)

「鼻」

解釋 #1
讀音: bei6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 陸上動物呼吸抖氣)嘅器官,屬呼吸系統一部份,亦係哺乳類動物感應嗅覺(嘢)嘅器官(量詞:個)
(英文) nose
配詞 / 用法:
(粵) 鼻哥bei6 go1
(英) another name for nose
(粵) 鼻毛bei6 mou4
(英) nose hair
(粵) 鼻塞bei6 sak1
(英) to have a stuffy nose
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!