(beta 公測版本)

「黑仔」

解釋 #1
讀音: hak1 zai2 , haak1 zai2
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 形容成日當黑,遇到對自己不利嘅事
(英文) unfortunate; out of luck
例句:
(粵) 臨考試之前先唔見咗本書,真係好黑仔。 (lam4 haau2 si5 zi1 cin4 sin1 m4 gin3 zo2 bun2 syu1, zan1 hai6 hou2 haak1 zai2.)
(英) I lost my textbook just before the examination, how unfortunate I am.
反義: 反義: 好彩 好運
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0