(beta 公測版本)

「黏土」

解釋 #1
讀音: nim1 tou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 有黏性嘅泥;可以燒成之類嘅建築材料;亦都係整手工藝品嘅原材料(量詞:嚿)
(英文) clay
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0