(beta 公測版本)

「紙皮石」

解釋 #1
讀音: zi2 pei4 sek6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 裝修牆面嘅建築材料,係一組貼喺紙皮上面嘅方形石磚仔;用嗰時用水泥將背面貼喺牆面,等到水泥變硬變成石屎,再用水噴濕塊紙皮,將紙皮搣走,而唔需要逐粒石磚仔噉砌。
(英文) tessera; literally "cardboard stone"
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!