(beta 公測版本)

「手工藝品」

解釋 #1
讀音: sau2 gung1 ngai6 ban2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 製造嘅過程通常只會用到一啲比較簡單嘅器具嘅藝術品,以人手操控,例如刺繡陶藝雕塑(量詞:件)
(英文) handicrafts
例句:
(粵) 我好鍾意去嗰啲賣手工藝品嘅舖頭。 (ngo5 hou2 zung1 ji3 heoi3 go2 di1 maai6 sau2 gung1 ngai6 ban2 ge3 pou3 tau2.)
(英) I like visiting shops that sell handicrafts very much.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0