(beta 公測版本)

「阿婆」

解釋 #1
讀音: aa3 po4 , aa3 po1
詞性: 名詞
解釋:
 1. (廣東話) 媽媽嘅媽媽
  (英文) grandmother; mother's mother
  例句:
  (粵) 我每星期都會去探阿婆。 (ngo5 mui5 sing1 kei4 dou1 wui5 heoi3 taam3 aa3 po4.)
  (英) I visit my grandma every week.

 2. (廣東話) 非正式、比較輕鬆嘅場合中對老年女人嘅稱謂(量詞:個)
  (英文) casual form of address to an old woman
  例句:
  (粵) 個阿婆日日都會去街市。 (go3 aa3 po4 jat6 jat6 dou1 wui5 heoi3 gaai1 si5.)
  (英) The old woman goes to the market every day.

近義: 近義: 外婆 外祖母 婆婆
版權:非商業開放資料授權協議 1.0