(beta 公測版本)

「鏡片」

解釋 #1
讀音: geng3 pin2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 亦即係,指透光得嚟,可以將光線嘅方向改變,例如分散或者集中嘅物件;以前多數用玻璃造,而家用都可以(量詞:塊/個)
(英文) lens
配詞 / 用法:
(粵) 眼鏡鏡片 (ngaan5 geng2 geng3 pin2)
(英) corrective lens
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0