(beta 公測版本)

「隱形眼鏡」

解釋 #1
讀音: jan2 jing4 ngaan5 geng2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 戴喺眼球角膜上面,用嚟矯正視力或裝飾嘅鏡片(量詞:副/隻)
(英文) contact lens; literally: invisible glasses
例句:
(粵) 長期戴隱形眼鏡可能會對眼睛造成損害。 (coeng4 kei4 daai3 jan2 jing4 ngaan5 geng2 ho2 nang4 wui5 deoi3 ngaan5 zing1 zou6 sing4 syun2 hoi6.)
(英) Wearing contact lens excessively may harm your eyes.
近義: 近義: con
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0