(beta 公測版本)

「輻射」

解釋 #1
讀音: fuk1 se6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 輻射係一種傳遞或散發能量嘅方式,以波或粒子嘅形式穿過空間或介質嚟傳遞或散發能量;喺一般人認知中,輻射係指紅外線、可見光、X光呢啲電磁波,以及α波、β波同中子波呢啲粒子波;但其實喺物理學上,音波都係輻射嘅一種。
(英文) radiation
配詞 / 用法:
(粵) 太陽輻射 (taai3 joeng4 fuk1 se6)
(英) sun radiation
(粵) 電腦輻射 (din6 nou5 fuk1 se6)
(英) computer radiation
(粵) 核輻射 (hat6 fuk1 se6)
(英) nuclear radiation
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0