(beta 公測版本)

「計算機」

解釋 #1
讀音: gai3 syun3 gei1
詞性: 名詞
解釋:
 1. (廣東話)計數機
  (英文) a calculator

 2. (廣東話) 電腦嘅另一個少用啲嘅名
  (英文) computer; now usually replaced by 電腦
  配詞 / 用法:
  (粵) 計算機工程 (gai3 syun3 gei1 gung1 cing4)
  (英) computer engineering

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0