(beta 公測版本)

「現在」

解釋 #1
讀音: jin6 zoi6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 呢一刻
(英文) hereby; the present
例句:
(粵) 我現在宣佈,冠軍嘅得主係陳大文先生。 (ngo5 jin6 zoi6 syun1 bou3, gun3 gwan1 ge3 dak1 zyu2 hai6 can4 daai6 man4 sin1 saang1.)
(英) I hereby announce that Mr. Chan Tai Man is the champion.
(粵) 珍惜現在擁有嘅一切 (zan1 sik1 jin6 zoi6 jung2 jau5 ge3 jat1 cai3)
(英) Cherish everything you have now
近義: 近義: 而家
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0