(beta 公測版本)

「牙籤 / 牙簽」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 牙籤 ngaa4 cim1
  • 牙簽 ngaa4 cim1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 用作剔除牙罅間食物殘渣嘅細小木條(量詞:枝)
(英文) toothpick
例句:
(粵) 拎枝牙籤嚟撩牙。 (ling1 zi1 ngaa4 cim1 lai4 liu1 ngaa4.)
(英) get a toothpick to pick teeth.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0