(beta 公測版本)

「最終」

解釋 #1
讀音: zeoi3 zung1
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 喺最尾、完結嘅時候;表示一樣嘢嘅結局
(英文) at the end
例句:
(粵) 雖然佢好努力,但係最終都贏唔到。 (seoi1 jin4 keoi5 hou2 nou5 lik6, daan6 hai6 zeoi3 zung1 dou1 jeng4 m4 dou2.)
(英) He tried very hard, but still he couldn't win in the end.
(粵) 該名男子最終傷重不治。 (goi1 ming4 naam4 zi2 zeoi3 zung1 soeng1 cung5 bat1 zi6.)
(英) That man died of severe injury at last.
(粵) 呢啲機會最終都係屬於我。 (ni1 di1 gei1 wui6 zeoi3 zung1 dou1 hai6 suk6 jyu1 ngo5.)
(英) These chances will be mine anyway.
近義: 近義: 最後
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「最終」

解釋 #2
讀音: zeoi3 zung1
詞性: 區別詞
解釋:
(廣東話) 最後嘅,唔會再改變嘅
(英文) final
配詞 / 用法:
(粵) 最終決定權 (zeoi3 zung1 kyut3 ding6 kyun4)
(英) final say
(粵) 最終嘅下場 (zeoi3 zung1 ge3 haa6 coeng4)
(英) final outcome
例句:
(粵) 我尊重你最終嘅決定。 (ngo5 zyun1 zung6 nei5 zeoi3 zung1 ge3 kyut3 ding6.)
(英) I respect your final decision.
(粵) 最終嘅測試先最緊要。 (zeoi3 zung1 ge3 cak1 si3 sin1 zeoi3 gan2 jiu3)
(英) The most important thing is the test at the end.
近義: 近義: 最後
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0