(beta 公測版本)

「招紙」

解釋 #1
讀音: ziu1 zi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 黐喺商品上面,通常印住牌子同產品資訊嘅紙(量詞:張)
(英文) a sticker stuck on goods, usually printed with brand name and product information
例句:
(粵) 回收之前要搣咗張招紙先呀。 (wui4 sau1 zi1 cin4 jiu3 mit1 zo2 zoeng1 ziu1 zi2 sin1 aa3.)
(英) You need to remove the sticker on it before recycling.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0