(beta 公測版本)

「抽煙 / 抽菸」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 抽煙 cau1 jin1
  • 抽菸 cau1 jin1
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 點着一枝香煙,然後將釋放出嚟嘅氣體吸入;「菸」係台灣嘅寫法
(英文) to smoke (cigarettes)
例句:
(中) 我叫他別抽煙,他老是不聽。 (ngo5 giu3 taa1 bit6 cau1 jin1, taa1 lou5 si6 bat1 ting3.)
(粵) 我叫佢唔好食煙,佢硬係唔聽。 (ngo5 giu3 keoi5 m4 hou2 sik6 jin1, keoi5 ngaang2 hai6 m4 teng1.)
(英) I've told him not to smoke, but he never listens.
近義: 近義: 吸煙 食煙
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0