(beta 公測版本)

「懵懵閉」

解釋 #1
讀音: mung2 mung2 bai3
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 懵盛盛;思考唔清晰;唔知道周圍發生緊咩事
(英文) ignorant; stupid; dull
例句:
(粵) 你唔好以為佢懵懵閉乜都唔知,其實佢好醒架。 (nei5 m4 hou2 ji5 wai4 keoi5 mung2 mung2 bai3 mat1 dou1 m4 zi1, kei4 sat6 keoi5 hou2 sing2 gaa3.)
(英) You shouldn't think he is (so) stupid and don't know anything else, actually he's very clever.
近義: 近義: 懵閉閉
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0