(beta 公測版本)

「從來 / 從嚟」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 從來 cung4 loi4
  • 從嚟 cung4 lai4 , cung4 lei4
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 由過去直至而家;後面通常接否定
(英文) from the past until now; until now; never; usually followed by negation
例句:
(粵) 我從來都冇諗過要去穿耳窿。 (ngo5 cung4 loi4 dou1 mou5 nam2 gwo3 jiu3 heoi3 cyun1 ji5 lung1.)
(英) I have never considered getting my ears pierced.
(粵) 我從來都唔講大話嘅。 (ngo5 cung4 loi4 dou1 m4 gong2 daai6 waa6 ge3.)
(英) I never tell lies.
(粵) 我從嚟都唔鍾意食西瓜。 (ngo5 cung4 lai4 dou1 m4 zung1 ji3 sik6 sai1 gwaa1.)
(英) I've never liked water melon.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0