(beta 公測版本)

「天衣無縫」

解釋 #1
讀音: tin1 ji1 mou4 fung4
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 完美無暇,冇刻意修飾嘅痕跡
(英文) perfect; flawless
例句:
(粵) 佢自以為佢講大話講得天衣無縫,毫無破綻。 (keoi5 zi6 ji5 wai4 keoi5 gong2 daai6 waa6 gong2 dak1 tin1 ji1 mou4 fung4, hou4 mou4 po3 zaan6.)
(英) He thought his lie was flawless.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0