(beta 公測版本)

「地步」

解釋 #1
讀音: dei6 bou6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 事情嘅階段,通常指已經去到好難挽回嘅階段(量詞:個)
(英文) extent; condition; situation
例句:
(粵) 你點會攪到噉嘅地步㗎? (nei5 dim2 wui5 gaau2 dou3 gam2 ge3 dei6 bou6 gaa3?)
(英) How did you get yourself into such a mess?
(粵) 又未至嚴重到呢個地步。 (jau6 mei6 zi3 jyu1 jim4 zung6 dou3 ni1 go3 dei6 bou6.)
(英) It has not yet been as serious as such.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0