(beta 公測版本)

「名詞」

解釋 #1
讀音: ming4 ci4
詞性: 名詞
標籤: 術語
解釋:
(廣東話) 表示人物、事物、時間、處所、方位嘅詞,屬於實詞(量詞:個)
(英文) (grammar) noun
例句:
(粵) 「名詞」呢個字係名詞。 (ming4 ci4 ni1 go3 zi6 hai6 ming4 ci4.)
(英) The word "noun" is a noun.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0