(beta 公測版本)

「半馬」

解釋 #1
讀音: bun3 maa5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 半程馬拉松,長度有21.0975公里,係全馬嘅一半(量詞:場)
(英文) half marathon
配詞 / 用法:
(粵) 半馬賽事 (bun3 maa5 coi4 si6)
(英) half marathon event
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0